Regulamin Konferencji Talk’n’Roll

§ 1 Definicje

 1. Konferencja – 7 edycja Konferencji Talk’n’Roll która odbędzie się w dniu 12 października 2023 roku w Krakowie w siedzibie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha ul. M. Konopnickiej 26 Kraków oraz na terenie organizatora konferencji.
 2. Organizator – Sabre Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Księdza Józefa Tischnera 8, wpisaną do Rejestrów Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS 0000052497
 3. System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję.
 4. Użytkownik – każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję.
 5. Uczestnik – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję do dnia 12 października 2023 roku.
 6. Zawarcie umowy – chwila, w której Organizator dostarczył Uczestnikowi na wskazany adres e-mail potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte i obecność na Konferencji została zaakceptowana.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy organizacji Konferencji Talk’n’Roll i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.
 2. Regulamin zamieszczony jest na stronie wydarzenia Talk’N’Roll – #Sabre Conference, zwaną dalej stroną Konferencji.
 3. Wszelkie zmiany w regulaminie będą publikowane bezpośrednio na stronie Konferencji.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

§ 3 Warunki Uczestnictwa

 1. Rejestracja uczestnictwa trwa od 01 lipca 2023 roku do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do 12 października 2023.
 2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem app.evenea.pl/event/talknroll.
 3. Rejestracja oraz Udział w Konferencji dla wszystkich Uczestników jest bezpłatny.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Koszty przejazdu, noclegów Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§ 4 Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji poprzez zgłoszenie e-mailowe.
 2. Zgłoszenie rezygnacji należy przesłać na adres contact@talknroll.pl.
 3. Uczestnik nie ma prawa delegować w zastępstwie innej osoby na swoje miejsce bez uprzedniej zgody organizatora.
 4. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

§ 5 Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin zobowiązuje się stosować do jego wymagań jak również regulaminów obowiązujących na terenie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej znajdujących się na stronie i podstronach manggha.pl.
 2. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do instrukcji i poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli Organizatora oraz pracowników Muzeum.

§ 6 Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.
 2. Organizator ustala plan konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 3. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

§ 7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora, podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i bez wynagrodzenia.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.
 4. Uczestnik Konferencji ma prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych, może też w każdym czasie wycofać zgodę na ich przetwarzanie.
 5. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu konferencji w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania jej uczestników o zmianach programu Konferencji, regulaminu oraz w celach promocyjnych, o ile Uczestnik wyraził na to zgodę.
 8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Systemu mogą być składane w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora: contact@talknroll.pl. Aby ułatwić proces rozpatrywania reklamacji, Organizator prosi o zawarcie w zgłoszeniu reklamacyjnym: danych identyfikujących Uczestnika, oznaczenia Umowy, której dotyczy reklamacja jeśli została zawarta, przyczyny reklamacji, daty zdarzenia reklamacyjnego, opis zdarzenia oraz oczekiwanego przez Uczestnika sposobu rozpatrzenia reklamacji. Organizator ustosunkuje się w terminie 30 dni do złożonej reklamacji i drogą elektroniczną powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji i dalszych działaniach.
 9. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: Sabre Polska Sp. z o.o., ul. Księdza Józefa Tischnera 8, 30-418 Kraków, Polska oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: contact@talknroll.pl.
 10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 12. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpienia keynote speakera.
 13. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.